Skip to content

Ochrana osobných údajov

Tradičný Slovenský výrobca betónových výrobkov. 

Týmto Vám oznamujeme, že dohľad nad spracovaním osobných údajov v našej spoločnosti zabezpečuje firma EuroTRADING s.r.o.,
a v súlade s § 44 zákona č. 18/20128 Z.z. a článkom č.37 NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679,
nám poskytuje zodpovednú osobu, ktorú môžete kontaktovať na adrese zo@eurotrading.sk.
Viac informácií si môžete prečítať tu : www.eurotrading.sk/zo

Informácie o spracúvaní vašich osobných údajov
v súlade s článkom 13 NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 (ďalej len „GDPR“) a v súlade s §19 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov (ďalej len „Zákon“)


Nakoľko v súvislosti s vypĺňaním online Kontaktného formulára dochádza k spracúvaniu osobných údajov, chceli by sme Vás ako dotknutú osobu informovať o Vašich právach a podmienkach spracúvania Vašich osobných údajov. Zároveň by sme Vás chceli ubezpečiť, že ochrana Vašich osobných údajov je pre našu organizáciu dôležitá a za týmto účelom máme zavedené bezpečnostné opatrenia v súlade s GDPR.
Identifikačné údaje a kontaktné údaje prevádzkovateľa
Obchodné meno: PREFA invest, a.s.
Sídlo: Podhradská cesta 2, 038 52 Sučany
IČO: 46 887 741
Telefónne číslo: +421 9154 358 270
E-mail: jandikova@prefa-su.sk
Účel spracovania osobných údajov
Osobné údaje uvedené v tomto formulári slúžia výlučne na to, aby sme Vás mohli spätne kontaktovať a odpovedať Vám na Vašu správu.
Právny základ spracúvania osobných údajov
Súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov – Čl. 6 ods.1 písm. a) GDPR (§ 13 ods.1 písm. a) Zákona)
Kategória príjemcov
Vaše osobné údaje môžu byť poskytnuté nasledujúcim kategóriám:
Príjemca v tretej krajine alebo medzinárodnej organizácii – Nie je
Príjemca v členskom štáte(EÚ a EHP)
Poskytovateľ webhostingu za účelom uchovávania a /zálohovania údajov
Poskytovateľ IT servisu/údržby (len k nahliadnutiu)
Prenos osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie – Nie je a ani sa nezamýšľa.
Doba uchovávania osobných údajov
Po dobu, ktorá je nevyhnutná, aby sme Vám odpovedali na Vašu správu (cca 15 dní).
Poučenie o právach dotknutej osoby
V súlade s čl.13 – 21 GDPR (§ 19-27 zákona o ochrane osobných údajov) máte ako dotknutá osoba:
– právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom (čl.15 GDPR) týkajúcich sa Vašej osoby,
– právo na opravu (čl.16 GDPR) Vašich osobných údajov,
– právo na vymazanie (čl.17 GDPR) Vašich osobných údajov alebo,
– právo na obmedzenie (čl.18 GDPR) spracúvania osobných údajov,
– právo namietať (čl.21 GDPR) spracúvanie osobných údajov, ako aj
– právo na prenosnosť (čl.20 GDPR) osobných údajov,
– právo podať sťažnosť dozornému orgánu-právo podať návrh na začatie konania podľa §100 Zákona,
Svoje práva môžete uplatniť písomne na adresu sídla prevádzkovateľa alebo na e-mailovú adresu uvedenú v záhlaví tohto dokumentu. V prípade otázok nás neváhajte kontaktovať.
Odvolanie súhlasu
Máte právo svoj súhlas so spracovaním osobných údajov týkajúci sa Kontaktného formulára kedykoľvek odvolať, a to prostredníctvom mailu na jandikova@prefa-su.sk. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založenom na súhlase pred jeho odvolaním.
Poskytnutie osobných údajov je dobrovoľné.
Poskytnutie Vašich osobných údajov je dobrovoľné.V prípade, že máte záujem, aby sme Vás kontaktovali a odpovedali Vám na Vašu správu, budeme potrebovať Váš E-mail, prípadne iný kontakt. Následkom jeho neposkytnutia bude, že Vás nebude možné kontaktovať, iné následky nie sú.
Automatizované rozhodovanie vrátane profilovania
Prevádzkovateľ pri spracúvaní osobných údajov pre daný účel nepožíva automatizované individuálne rozhodovanie, ani profilovanie.

Informácie o spracúvaní vašich osobných údajov
v súlade s článkom 13 NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 (ďalej len „GDPR“) a v súlade s §19 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov (ďalej len „Zákon“)
Nakoľko v súvislosti s vypĺňaním online Kontaktného formulára dochádza k spracúvaniu osobných údajov, chceli by sme Vás ako dotknutú osobu informovať o Vašich právach a podmienkach spracúvania Vašich osobných údajov. Zároveň by sme Vás chceli ubezpečiť, že ochrana Vašich osobných údajov je pre našu organizáciu dôležitá a za týmto účelom máme zavedené bezpečnostné opatrenia v súlade s GDPR.
Identifikačné údaje a kontaktné údaje prevádzkovateľa
Obchodné meno: PREFA invest, a.s.
Sídlo: Podhradská cesta 2, 038 52 Sučany
IČO: 46 887 741
Telefónne číslo: +421 9154 358 270
E-mail: jandikova@prefa-su.sk
Účel spracovania osobných údajov
Osobné údaje uvedené v tomto formulári slúžia výlučne na to, aby sme Vás mohli spätne kontaktovať a odpovedať Vám na Vašu správu.
Právny základ spracúvania osobných údajov
Súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov – Čl. 6 ods.1 písm. a) GDPR (§ 13 ods.1 písm. a) Zákona)
Kategória príjemcov
Vaše osobné údaje môžu byť poskytnuté nasledujúcim kategóriám:
Príjemca v tretej krajine alebo medzinárodnej organizácii  – Nie je
Príjemca v členskom štáte(EÚ a EHP)
Poskytovateľ webhostingu za účelom uchovávania a /zálohovania údajov
Poskytovateľ IT servisu/údržby (len k nahliadnutiu)
Prenos osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie – Nie je a ani sa nezamýšľa.
Doba uchovávania osobných údajov
Po dobu, ktorá je nevyhnutná, aby sme Vám odpovedali na Vašu správu (cca 15 dní).
Poučenie o právach dotknutej osoby
V súlade s čl.13 – 21 GDPR (§ 19-27 zákona o ochrane osobných údajov) máte ako dotknutá osoba:
právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom (čl.15 GDPR) týkajúcich sa Vašej osoby,
– právo na opravu (čl.16 GDPR) Vašich osobných údajov,
– právo na vymazanie (čl.17 GDPR) Vašich osobných údajov alebo
– právo na obmedzenie (čl.18 GDPR) spracúvania osobných údajov,
– právo namietať (čl.21 GDPR) spracúvanie osobných údajov, ako aj
– právo na prenosnosť (čl.20 GDPR) osobných údajov,
– právo podať sťažnosť dozornému orgánu-právo podať návrh na začatie konania podľa §100 Zákona,
Svoje práva môžete uplatniť písomne na adresu sídla prevádzkovateľa alebo na e-mailovú adresu uvedenú v záhlaví tohto dokumentu. V prípade otázok nás neváhajte kontaktovať.
Odvolanie súhlasu
Máte právo svoj súhlas so spracovaním osobných údajov týkajúci sa Kontaktného formulára kedykoľvek odvolať, a to prostredníctvom mailu na jandikova@prefa-su.sk. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založenom na súhlase pred jeho odvolaním.
Poskytnutie osobných údajov je dobrovoľné
Poskytnutie Vašich osobných údajov je dobrovoľné. V prípade, že máte záujem, aby sme Vás kontaktovali a odpovedali Vám na Vašu správu, budeme potrebovať Váš E-mail, prípadne iný kontakt. Následkom jeho neposkytnutia bude, že Vás nebude možné kontaktovať, iné následky nie sú.
Automatizované rozhodovanie vrátane profilovania
Prevádzkovateľ pri spracúvaní osobných údajov pre daný účel nepožíva automatizované individuálne rozhodovanie, ani profilovanie.

Pravidlá používania cookies
Toto vyhlásenie môžeme z času na čas aktualizovať aj bez upozornenia. Preto vám odporúčame, aby ste sa pravidelne oboznamovali s jeho znením na nasledovnom linku: Pravidlá používania cookies.

Táto verzia vyhlásenia bola vydaná dňa 30.augusta 2018.

Cookies

Ak navštívite stánku, ktorá zapisuje cookies, vo vašom počítači sa vytvorí malý textový cookie súbor. Súbor cookie je krátky textový súbor, ktorý webová lokalita ukladá vo vašom počítači alebo mobilnom zariadení (vrátane tabletu) pri jej prehliadaní. Ak tú istú stránku navštívite nabudúce, vďaka nemu sa pripojíte rýchlejšie. Okrem toho vás stránka “spozná” a ponúkne vám informácie, ktoré preferujete, zaistí neopakovanie sa už zobrazenej reklamy, v prípade vypĺňania identifikačných údajov ponúkne doplnenie už vyplnených pri predchádzajúcich návštevách web prostredia a v nadväznosti na tieto informácie zobrazovať relevantný obsah a ponuky odhadovaných aktivít a služieb, ktoré ako predpokladáme by ste mohli využiť. Súbory cookies používame na analýzu návštevnosti webstránok prostredníctvom Google Analytics a Facebook Pixel Jedná sa o analytické nástroje, ktoré pomáhajú vlastníkom webových stránok a aplikácií pochopiť, ako ich návštevníci tieto prostriedky používajú. Súbory cookie je možné použiť na štatistické údaje o používaní webových stránok bez osobnej identifikácie jednotlivých návštevníkov.

Právny základ spracúvania

Ak pri zaznamenávaní dokážeme identifikovať osobu návštevníka webového prostredia, bude sa jednať o spracúvanie osobných údajov. Pre takéto spracúvanie musíme disponovať právnym základom. Jedným právnym základom môže byť súhlas, vás ako dotknutej osoby, a druhým, najmä pri sledovaní aktivít a ich vyhodnocovaní, bude oprávnený záujem prevádzkovateľa teda nás ponúknuť vám, čo najlepšie nastavenie služieb alebo podpory pri Vašich aktivitách.

Aké cookies vyhodnocujeme

Session cookies – sú prechodné cookies uložené na vašom počítači, notebooku alebo mobilnom zariadení do doby než opustíte webovú stránku (stránky) a v tom okamihu sa zmažú. Takéto cookies pomáhajú webovej stránke (stránkam), aby si zapamätala informácie, keď prechádzate zo stránky na stránku, takže informácie nepotrebujete opäť zadávať alebo opakovane informácie znova vypĺňať.

Perzistentné cookies – zostávajú uložené na vašom počítači, notebooku alebo mobilnom zariadení, aj keď opustíte webovú stránku (stránky); takéto cookies pomáhajú webovej stránke (stránkam), aby si vás pamätala, keď sa vrátite ako návštevník, pritom vás neidentifikujú ako osobu.

Na aký účel využívame cookies

Vo všeobecnosti možno rozdeliť cookies do 4 kategórií podľa funkcie:

Nevyhnutne nutné
Prevádzkové
Funkčné
Reklamné

1. Nevyhnutne nutné cookies vám umožňujú pohyb na webových stránkach a používanie základných funkcií ako sú zabezpečené oblasti, nákupné košíky a online platby. Tieto cookies o vás nezhromažďujú žiadne informácie, ktoré by sa dali použiť pri marketingu, ani si nepamätajú, kde ste sa na internete pohybovali.

2. Prevádzkové cookies – zhromažďujú informácie o tom, ako naše webové stránky používate, napr. ktoré stránky navštevujete, a či ste narazili na nejaké chyby, napríklad vo formulároch. Tieto cookies nezhromažďujú žiadne informácie, podľa ktorých by bolo možné zistiť vašu totožnosť – všetky zhromaždené údaje sú anonymné a slúžia nám iba na to, aby sme mohli prevádzku našich webových stránok optimalizovať a vedeli, čo našich používateľov zaujíma a týmto spôsobom zistiť, ako bola naša reklama efektívna. S ich pomocou získavame štatistické údaje o tom, ako sa naše webové stránky používajú, 
môžeme zachytiť prípadné chyby a ich odstránením stránky skvalitňovať a testujeme rôzne koncepcie našich webových stránok. Ich zakázaním nemôžeme zaručiť plnú funkčnosť našej stránky.

3. Reklamné cookies – sú napojené na služby poskytované inými firmami, napríklad ikony „Páči sa mi to“ a „Zdielať“. Tieto služby poskytuje iná firma v náväznosti na to, že ste navštívili naše webové stránky. S ich pomocou vás môžeme prepojiť na sociálne siete, ako je Facebook, a na základe údajov o vašej návšteve potom budete dostávať reklamu z iných webových stránok.

Aké údaje o Vás môžeme vyhodnocovať

  • Informácie o vašej návšteve nášho web sídla (stránky www)
  • Informácie o IP adrese pripojenia, odtlačok prehliadača.
  • Informácie o vašej aktivite.

Automatizované rozhodovanie a Profilovanie

V našom prostredí nedochádza k spájaniu vyššie uvedených aktivít s vašou osobou a teda automatizované spracúvanie nemá dopady na vaše práva a slobody. Rovnako pri spracúvaní vašich údajov nedochádza k profilovaniu.

Ako skontrolovať nastavenie cookies

Súbory cookies môžete kontrolovať alebo zmazať podľa uváženia. Podrobnosti nájdete na stránke aboutcookies.org. Môžete vymazať všetky súbory cookie uložené vo svojom počítači a väčšinu prehliadačov môžete nastaviť tak, aby ste im znemožnili ich ukladanie. Cookies sú užitočné, pokiaľ ich majitelia stránok nezneužijú na nepovolený zber údajov. Ak cookies nedôverujete, môžete ich pravidelne z vášho disku vymazávať. V niektorých prípadoch môže dôjsť k nekorektnému zápisu informácií Cookies a teda k problému s prihlásením sa napr. do našich internetových aplikácii (príklad www).

Vaše údaje neprenášame do tretích krajín mimo EÚ a EEA.

Ako dlho budeme uchovávať údaje z prehliadania

Údaje z prehliadania uchované podľa nastavenia cookies nie sú uchovávané v našich systémoch. Na účel vašej ochrany môžete kedykoľvek podať podnet na Dozorný orgán SR, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov SR prostredníctvom www.dataprotection.gov.sk.

Odvolanie súhlasu

V prípade ak spracúvame vaše údaje na základe vášho súhlasu je možné tento súhlas kedykoľvek odvolať alebo namietať podaním podnetu na našich miestach kontaktu alebo zaslaním podnetu na kontaktný bod uvedený v časti Kontaktné údaje.

Kontaktné údaje

Ak by ste sa chceli skontaktovať alebo mali pripomienky pre našu zodpovednú osobu za dohľad nad ochranou osobných údajov v súvislosti so spracovávaním vašich osobných údajov, pošlite prosím e-mail na zodpovednaosoba@prefa-su.sk alebo prostredníctvom pošty na adresu PREFA invest, a.s. , Podhradská cesta 2, 03852 Sučany.

Užitočné linky

Zásady ochrany osobných údajov spoločnosti Google – policies.google.com/privacy.

– cookiesandyou.com

Dana Karcolová
zodpovednaosoba@prefa-su.sk
+421 903 513 651